Inschrijven
 

Om je in te schrijven voor peuter, kinder- of tieneryoga:

 

Klik op de afbeelding om het formulier te openen. Download en druk af zodat je het volledig ingevuld kan afgeven voor de aanvang van je eerste bezoek. 

Lees aandachtig de Algemene voorwaarden!

 

Om je in te schrijven voor Nia:

 

Zend een mail naar zaniya.energy@gmail.com en Zaniya neemt spoedig contact met je op en kijkt samen met jou wanneer je aan de lessen kan deelnemen.

 

Om een massage te reserveren:

 

Klik op de afbeelding om het formulier te openen. Download en druk af zodat je het volledig ingevuld kan afgeven voor de aanvang van je eerste bezoek. 

Lees aandachtig de Algemene voorwaarden!

Contact - Reservaties

 • White Facebook Icon
 • White Google+ Icon

Bedankt voor uw bericht, ik contacteer u zo snel mogelijk

Algemene voorwaarden yoga

Deelname aan de kinderyoga lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden

Bij bepaalde medische redenen kan de docent overwegen om het kind niet te laten deelnemen aan de lessen. Dit kan o.a. gebaseerd zijn op de veiligheid van het kind, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

 

Het doel van kinderyoga is steeds om de kinderen de nodige aandacht te kunnen geven in hun eigenheid zonder dat het groepsgebeuren hieronder hoeft te lijden. Kinderyoga is een levenshouding die geen enkel ander medisch advies vervangt.

 

Aanmelden

Je kan je kind aanmelden via het inschrijvingsformulier. Dit vind je op de website www.zaniya.me/inschrijven of kan je via mail aanvragen
(zaniya.energy@gmail.com) Verzoek hierbij is om lichamelijke en/of psychische klachten en bijzonderheden hierop aan te geven, zodat hiermee rekening kan gehouden worden tijdens de lessen. Zo nodig zal ik vooraf in gesprek gaan om bijzonderheden nader te bespreken. Indien er geen plaats meer is, dan zal je kind op de wachtlijst komen. Je wordt hierover geïnformeerd. Mocht je hier geen gebruik meer van willen maken, dan verzoek ik je dit zo spoedig mogelijk door te geven.

 

Cursusgeld

Het cursusgeld wordt per reeks doorgegeven. Het lesgeld dient voor de aanvang van de volgende yogales te worden voldaan op rekeningnummer
BE14 9791 6886 5483 met vermelding van de naam van je kind en lesmoment of cash te betalen voor aanvang van de les. De inschrijving is pas definitief als de betaling uiterlijk 2 dagen voor de eerstvolgende les is voldaan of als er cash betaald wordt voor de aanvang van de les. Wanneer een ouder zijn/haar betalingsverplichting niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

Afmelden bij ziekte of andere afwezigheid

Wanneer je kind een lesdag niet aanwezig kan zijn, kun je dit via telefoon doorgeven, liefst minimaal 24 uur voor de les. Terugbetaling van het lesgeld en inhalen van de gemiste yogalessen is niet mogelijk. Tenzij dit een geval van overmacht was door ziekte of dergelijke. In dit geval kan een les ingehaald worden. Indien je kind voor langere periode niet kan deelnemen aan de les bekijkt Zaniya dit graag met jou om tot een goede oplossing te komen.

 

Annulering van deelname aan een lessenreeks door overmacht is mogelijk mits dit aangetoond kan worden. In overleg kan je kind aan een nieuwe lessenreeks meedoen, mits er voldoende plaats is. Het betaalde lesgeld geldt als inschrijving voor de nieuwe datum.

 

Bij onvoldoende deelnemers kunnen de yogalessen geannuleerd worden. Het lesgeld wordt dan per omgaande terugbetaald. Mocht een yogalessenreeks door overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Zaniya het recht een andere datum vast te stellen. Mocht je kind hier niet aan deel kunnen nemen dan heb je recht op terugbetaling van het lesgeld.

 

Bij ziekte of uitval van de docente voor een lesdag zal Zaniya je zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Zaniya zal zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte of uitval van de docente heb je geen recht op terugbetaling van het lesgeld. 

 

Bereikbaarheid van de ouders

Mocht er tijdens de les iets met je kind gebeuren, dan is het van belang dat je bereikbaar bent. Vermeld op het inschrijvingsformulier daarom niet alleen je vast telefoonnummer maar ook een gsm-nummer en eventueel telefoonnummer van je werk waarop je tijdens de lessen bereikbaar bent. Gelieve wijzigingen van telefoonnummers door te geven.

 

Brengen en halen

Graag ervoor zorgen dat je kind op tijd aanwezig is (5 minuten voor de aanvang van de les), zodat er op tijd met de les kan gestart worden. 

 

Misdragen

Wanneer een leerling zich tijdens een les zwaar misdraagt behoudt de docent zich het recht de leerling voor de volgende lessen te ontzeggen, zonder teruggave van het lesgeld.

 

Kleding:

Zorg ervoor dat je kind soepel zittende kleding aandoet, waarin hij/zij zich makkelijk kan bewegen (vb. trainings- of joggingsbroek en een T-shirt) In de winter zijn sokken met een anti-slipzool aan te raden. Yogamatten zijn aanwezig. GSM of tablets dienen uitgeschakeld te worden tijdens de lessen.

 

Mededelingen

Indien er belangrijke zaken te melden zijn, krijgt je kind hierover informatie mee naar huis. Alle mededelingen worden ook via mail of op de website vermeld. 

 

Ongevallen en aansprakelijkheid

De kinderen zijn enkel verzekerd voor schade veroorzaakt door een fout van Zaniya zelf. Deze schade moet voorvallen en aangetoond worden tijdens de les zelf. De kinderen zijn niet verzekerd voor ongevallen die voor of na de les gebeuren. Zaniya kan door de ouders niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen die tijdens de les niet aangetoond werden, door ongevallen door de klant zelf of door onverantwoord gedrag van het kind. Het intakeformulier dient ook ter goede trouw ingevuld te zijn.

Zaniya stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen van de kinderen en de ouders.

 

Bescherming van vertrouwelijke gegevens

Bij inschrijving voor yogalessen van Zaniya worden je persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en om je op de hoogte te houden van activiteiten van Zaniya. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan Zaniya laten weten. 

 

Je persoonlijke en medische gegevens en die van je kind worden nooit aan derden verstrekt.

 

Zaniya kan, na jouw toestemming en die van je kind, beeldmateriaal maken tijdens de yogalessen en deze gebruiken voor eigen promotieactiviteiten. 

Namen van kinderen worden hierbij niet vermeld. Indien je hier bezwaar tegen hebt, gelieve dit aan te kruisen o 

 

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag van je!

 
 
Algemene voorwaarden massage

Inschrijving voor een massage betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

 

Zaniya verleent geen medische, fysiotherapeutische en geen erotische massages. Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een massage te ondergaan en mij een attest te bezorgen indien er gemasseerd mag worden. Een massage gebeurt altijd op eigen
verantwoordelijkheid, het is jouw lichaam en het is belangrijk dat je er goed zorg voor draagt. Een massage vervangt nooit het advies van je arts. 

 

Maak het jezelf comfortabel en neem indien mogelijk een warme douche op voorhand, zodat  de olie beter opgenomen kan worden en voor het hygiënisch comfort. 

Respecteer het afgesproken uur, zodat ik jou en de andere klanten de nodige aandacht kan geven. 

Een massage is een wisselwerking tussen jou en mij, dus in geval van pijn of onaangenaam gevoel gelieve dit tijdig door te geven, zodat ik de massage kan aanpassen aan jouw lichaam.

Drink na een massage voldoende water om al de afvalstoffen goed te laten afvoeren.

 

Bij ziekte of uitval van de masseuse zal Zaniya je zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Zaniya zal in overleg zo spoedig mogelijk tot een alternatieve datum komen. 

 

Betalingen 

Zaniya beschikt niet over bankcontact. Elke behandeling dient dus na afloop contant en zoveel mogelijk gepast betaald te worden of minstens 3 dagen op voorhand overgeschreven te worden op het rekeningnummer KBC BE82 7360 3910 1168 met vermelding van je naam en datum afspraak.

Een afspraak voor een massage, mondeling of via e-mail gemaakt is bindend. Annulering van een massage is tot 24 uur voor aanvang mogelijk. Bij annulering binnen de 24uur voor aanvang van de afspraak wordt de massage in rekening gebracht. Zaniya heeft het recht de massage te annuleren, indien er naar het oordeel van Zaniya, sprake is van een onhygiënische situatie of ongewenst gedrag. De massage dient afgerekend te worden. 

Zaniya heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in een massage en de tarieven aan te passen. De actuele prijzen kunnen ten allen tijde opgevraagd worden. Een kadobon is geldig tot 1 jaar na de uitreikingsdatum. 

 

Ongevallen en aansprakelijkheid 

De klanten zijn enkel verzekerd voor schade veroorzaakt door een fout van Zaniya zelf. Deze schade moet voorvallen en aangetoond worden tijdens de massage zelf. Het principe van fout, schade en oorzakelijk verband tussen beiden is van toepassing. Zaniya kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels na een massage of door ongevallen door de klant zelf. Het intakeformulier dient ook ter goede trouw ingevuld te zijn. Zaniya stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van eigendommen.

 

Bescherming van vertrouwelijke gegevens

Bij inschrijving worden je persoonsgegevens gebruikt om je zo persoonlijk mogelijk te kunnen behandelen en om je op de hoogte te houden van activiteiten van Zaniya. Wil je de nieuwsbrief niet ontvangen dan kun je dit per e-mail aan Zaniya laten weten. 

Je persoonlijke en medische gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

 

Vragen en/of opmerkingen

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik dit graag van je!

Privacyverklaring Zaniya

Zaniya hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit brengt in ieder geval met zich mee: 

 • Je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

 • De verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

 • We vragen altijd om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 • We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en mits je goedkeuring.

 • We brengen je op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en we respecteren deze.

 

Zaniya is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zaniya 
Polderstraat 41, 9190 Stekene
zaniya.energy@gmail.com
Telefoon: 0479 39 89 87

www.zaniya.me

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens:

 

Je persoonsgegevens worden door Zaniya verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten. 

 • Om persoonlijke attenties te bezorgen.

 • Om behandelingen op maat te kunnen aanbieden.

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Public relations en direct marketing: het bekendmaken van activiteiten.

 • Marktonderzoek en statistisch onderzoek.

 • Registratie op de website(s).

 • Afhandelen van aankopen, beheer klanten en leveranciers.

 

Welke gegevens verwerken we?

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de onderstaande persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en verwerken. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Abonnees nieuwsbrieven:

 • E-mailadres, Naam, Datum registratie

 • Eventuele aanvullende profielgegevens indien relevant voor de nieuwsbrief (postcode, gemeente, organisatie...)

 • Verzonden e-mails, open- en doorklikgedrag van de verzonden nieuwsbrieven

 

Klanten en deelnemers projecten en activiteiten:

 • Specifieke gegevens voor de uitvoering van de activiteit (zoals keuze workshop, intakeformulier behandelingen en/of yoga-nia, vertrouwelijke (medische) gegevens, facturatiegegevens) of het leveren van de dienst (adres, bestelling,...). 

 • Gegevens m.b.t. jouw profiel

 

Verwerking van foto’s en video’s (beelden):

 

Zaniya respecteert naast de privacywetgeving ook de wetgeving aangaande het portretrecht (recht op afbeelding). 

Zaniya zal altijd toestemming vragen om enerzijds een afbeelding te nemen van een persoon, en anderzijds om deze te mogen publiceren of verspreiden. Dit behoudens de in de wet voorziene gevallen waar er geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, samen te vatten als:

 • Beelden op een publieke plaats als een persoon zich in de openbaarheid begeeft, en deze persoon niet het hoofdonderwerp vormt van de afbeelding.

 • Toevallige personen op een publieke plaats. 

 • Personen in een menigte.

 • Publieke personen. 

De toestemming voor het gebruik in een publicatie zal gevraagd worden als een optin, opgesplitst voor minstens de onderstaande categorieën:

 • Als illustratie bij een artikel op de website of in een nieuwsbrief

 • Als beeld in een online of gedrukte informatieve publicatie / brochure

 • Op sociale media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest)

 • Als campagnebeeld voor een project van Zaniya

 

Netwerkcontacten:

 • Persoonsgegevens

 • Gegevens m.b.t. uitgeoefend beroep en functie

 • Profielgegevens zoals interesses in thema's

 

Websitebezoekers:

 

Onze websites kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen en opslaan op jouw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag, applicatie-gegevenscaches en cookies. Deze informatie laat toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, enz. 

Onze websites gebruiken:

 • Noodzakelijke en functionele cookies

  • Noodzakelijke cookies zijn voor het uitvoeren van de communicatie essentieel en dienen uitsluitend voor dat doel, zoals het voorkomen van dataverlies. Functionele cookies hebben tot doel een door jou als gebruiker gevraagde dienst te leveren. Voorbeelden zijn het onthouden van je taalvoorkeur of logingegevens.

 • Performantie cookies

  • We wisselen ten behoeve van onze websites informatie uit met jouw computer voor intern gebruik met als doel het gebruiksgemak van de website te garanderen of verbeteren. De verzamelde informatie geeft ons de mogelijkheid de site te verbeteren en de gebruikservaring te optimaliseren. 

 • Profiel cookies

  • Gebruikte toepassingen: Google Analytics, Wix

  • Profiel cookies hebben tot doel het surfgedrag bij te houden (over de websites waar de profiling cookie van afkomstig is). Deze cookies worden gebruikt door websitehouders, advertentienetwerken, mediabureaus en adverteerders. Aan de hand van dit surfgedrag worden (algemene) aannames gedaan (bijvoorbeeld: man/vrouw, leeftijd) en wordt (een deel van) de content of advertenties daar op afgestemd.

  • De analytische data van onze websites tonen locatiegegevens. Op basis van deze gegevens kan jouw (vermoedelijke) locatie op een kaart worden bepaald en aangegeven. Deze aanduidingen (op basis van een IP-adres) zijn niet nauwkeurig en dus ruim onvoldoende om je precieze locatie te achterhalen. Deze locatiegegevens worden dus niet gebruikt om je te identificeren doch enkel om de goede technische werking van de website te garanderen.

 • Logs

  • Wanneer je onze website bezoekt of de inhoud ervan bekijkt, worden volgende gegevens automatisch verzameld en opgeslagen in serverlogbestanden:

  • Details over hoe de service gebruikt werd, zoals raadplegingen en opdrachten.

  • IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens.

  • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware, software en netwerk gegevens. 

  • Alle geldige en ongeldige pogingen tot aanmelding.

 

Verstrekking aan derden:

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (Wix, Google Analytics);

 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (G Suite,);

 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen, CRM (Shout out)

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen:

Voor de verwerking van deze persoonsgegevens vragen wij altijd toestemming aan de ouders of voogden indien zij minderjarig zijn.

 

Bewaartermijn:

Zaniya bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Klanten, deelnemers activiteiten: 10 jaar

 • Nieuwsbrieven: bewaren tot maximum 3 jaar inactiviteit

 • Netwerkcontacten: tot iemand beroep doet op zijn rechten of tot we te weten komen dat de persoon de functie niet meer uitoefent. 

 

Beveiliging van de gegevens:

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw  persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

 • Alle personen die namens Zaniya van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. 

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens:

 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Zaniya zal je vraag altijd zo snel mogelijk behandelen, ten laatste na 20 werkdagen. 

Een uitschrijflink wordt toegevoegd aan al onze uitgestuurde nieuwsbrieven. 

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Aangezien het voor Zaniya onmogelijk is continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan de gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te doen binnen zijn gebruikersregistratie.

 

Klachten:

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via zaniya.energy@gmail.com.  
In geval van misbruik heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.

 

 

Wijziging privacystatement:

 

Zaniya kan haar privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 23 mei 2018 waarmee we alle verplichtingen van de GDPR in onze werkwijze en in deze verklaring opnamen.